הסודות של יעל

לעימ הבהאב


.ונליבשב דחוימב יתישע םתוא , תירבעב םה הז ףדב םירושיקה לכ

יתימא לכה בל ומישו יתינבש הקילדמ היירלג : י'צרפפ - תוספתנ תומסרופמ