ןבלב הריעצ


הפוג תא הלגמש הריעצ לש , ןאכ םכל האיבמ ינאש תפסונ היירלג
תיבה דומעל יתוא רזחה