תוריעצ


    ןויצ  
ףוסה דע תטשפתמ הריעצ לש תונומת 20

םישוחה תא הפירטמש הקילדמ תינידנולב

!!! הפי איהש המכ יוה

ץימחהל אל - םיטרס 2 סונוב + תוסלעתמו תוצצומ תוריעצ

תונוש תוחונת לש תונומת 40 המוצע היירלג

ירשפא םוקמ לכב בלח תכפוש המיהדמ תיסוכ - הבוח

תשייבתמ תצק היינשה , לכה תפשוח תחא תוריעצ יתש

ירשפא רוח לכב , ישוכ לש ןיז תלכוא תיסוכ

וחאב תצצומו תלבקמ

תונוש תוחונתב תוצצפ תוריעצ לש תברועמ הירלג

עגר לכ הווש המיהדמ תיטנורב לש תונומת 16