קוחרה חרזמה


    ןויצ  
תונוש תוחונתב , הפי תיתאיסא לש הבוט היירלג