ילאנא


    ןויצ  
תונוש תוחונתב תוגוז ןיב ילאנא תונומת

תחתב קומע קומע תלבקמ תינבבוח

תכייחמ ןיידע איהו הרוחאמ הב ןתונ[ילאנא]
[תומסרופמ]
[קוחרה חרזמה]
[תורוחש]
[תוצצפ קר]
[לעימ הבהאב]
[תוציצמ]
[תויבסל]
[םיטרס]
[היירלגה]
[תוריעצ]
[תוגוז]