תוילארשי תומסרופמ


םורעב דימת אל - תוילארשי תוצצפב ופצת ןאכ!!!! ףוג הזיא - םיה תפש לע ינפשוח םי דגבב רב ידניס


ןיוצמ תיארנ תאזה הדליה - ןמיונ ידע


טבמ ףיענש ליבשב ילוא - ידימ רתוי תפפוכתמ ןדומ הנד


הזחהו םינפה לע פא זולק - רהז רב לעי


ביהרמ ףוג הארמ ילאמינימ דוגיבב ילאכימ ןרק


קוריב תינומדא - המיהדמה יול ילמ


הנפוא תגוצתב הזח תפשוח לט זריש


הייזחו ןותחתב םעפה הנומת דוע זא הפי ךכ לכ לט זריש


תיבה דומעל יתוא רזחה